Temizlik Şirketi İnsan Kaynakları Prosedürleri

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız

Temizlik Şirketi İşe alma

Temizlik Şirketi için İş başvurusu yapan personel ilgili iş başvuru formunu doldurarak insan kaynakları yetkilisi yada ilgili bölüm yöneticisi ile işi görüşmesi yaparlar. Görüşme neticesinde işe alınması olumlu bulunan adayların işe başlamaları ile ilgili son karar ilgili direktör ve/veya bölüm yöneticisi tarafından verilir.İşe kabul edilen kişiler yasal evraklarını tamamlayarak işbaşı yaparlar.

İşbaşı yapan personel ve/veya yöneticiye 1 ay içerisinde tamamlanmak sureti oryantasyon eğitimleri verilerek işe ve şirkete adaptasyonu sağlanır.

Personelin işe başlamasından en geç bir ay içerisinde  oryantasyon eğitimi tamamlamasının sağlanması ilgili proje yöneticisinin sorumluluğundadır.

Temizlik Şirketleri için İlk Eleman Yetkinlik Değerlendirmesi

Personellerin; ilk 15 gün sonu ve 30 günlük deneme süresi sonu, verilen kriterlere göre uygunluğunu tespit etmek. Deneme süresi boyunca personellerin kriterlere göre, performans durumunu incelemek-değerlendirmek  başarısız olanları uyarmak, eğitmek ve yönlendirmek ve SVM standartlarına uygun sonuç alınamayan personellerin iş ilişkisini sonlandırmak için yapılır. 30 gün sonunda ilk eleman yetkinlik değerlendirmesi tamamlanan personelin aynı zamanda personel değerlendirme formuna göre de değerlendirmesi yapılır. Ofis temizliği hizmetlerinde İki değerlendirme sonucuna göre göreve devam edip etmeyeceği proje yöneticileri tarafından karara bağlanır. Mutlaka olması gereken yetkinliklerden birinin olmaması veya geliştirilemeyecek durumda olması sonucu personel işten çıkartılır.

Temizlik Şirketi Personel Değerlendirme Formu

Personelin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, Entegre Group ’ ta çalışan personelin çizdiği imajın, bilgi seviyesinin ve müşteri ilişkileri becerisinin belli bir standarda olmasının sağlanması için yapılır. Bir ayın sonunda en az %70 başarı gerçekleşmelidir. Personel değerlendirmede hedef puan olarak %90 şirket barajı esas alınmaktadır.  % 90 puanın altında kalan personele takip eden bir ay boyunca eksik kaldığı konularla ilgili eğitimler verilir. Tekrar yapılan personel değerlendirmede 6. ayın sonunda % 90’nın altında kalınmaması gerekmektedir. İşyeri temizliği için Yapılan değerlendirmeler sonunda personel ve yönetici karşılıklı performansın okeylenmesi onaylanması için formu imzalarlar.

İlk 30. gün değerlendirmeleri haricinde yapılan dönemsel personel değerlendirmeleri her personeli kapsayacak şekilde, haziran ve aralık aylarında yapılır. Ekip şefi veya proje müdürü tarafından yapılabilir. Ancak hangi ekip şefi o vardiyaya eğitim veriyorsa ve yetiştiriyorsa, diğer ekip şefi veya proje müdürü tarafından değerlendirmeler yapılır.

Ocak ve Temmuz aylarında ise ilgili direktör ve direktör yardımcısı tarafından personel sayısının %20 sine çapraz değerlendirmeleri yapılır. Şubat ve Ağustos dönemlerinde ise merkezde toplu sonuçlar değerlendirilir.

Temizlik Şirketi analizi çıkartılır.

Temizlik Şirketi Aylık Personel Performans Değerlendirme Formu

Personellerin genel performans durumlarını değerlendirmek başarılı olanları ödüllendirmek, başarısız olanları uyarmak, eğitmek ve yönlendirmek için her ay, personel sayısı 10 kişinin üzerinde ve yöneticisi olan projelerde, ilgili yönetici tarafından yapılır. Değerlendirme yapılırken formda belirtilen kriterlere göre 5 puan üzerinden gerekli puanları, puan cetveline uygun olarak verilir. Bu 10 ayrı değerlendirme puanının toplamı, başarı puanını belirler. Başarı puanı  belirlenen personeller içerisinde en yüksek puanı olan kişi, ayın elemanı seçilir. Aylık personel performans değerlendirmeleri personelin ortak kullanım mekanlarına asılacaktır. Aynı zamanda yanında puan cetveli bulunmaktadır. Personeller hangi kriterin nasıl değerlendirildiğini ve kaç puan alması gerektiğini buradan takip edebileceklerdir. Yapılan değerlendirmeler sonunda personel ve yönetici karşılıklı performansın onaylanması için formu imzalarlar.

Ayın elemanı seçilen en başarılı personele ilgili direktör ve proje yöneticisinin imzaladığı ayın elemanı sertifikası verilir. Resmi Ayın elemanı panosuna asılır.

Ödüllendirme: Entegre Group yönetimi tarafından tüm proje sonuçları değerlendirilir. Yapılan değerlendirme sonucu yılın personelleri seçilir ve seçilen personeller ödüllendirilir.

Temizlik Şirketi Aylık Eleman Performans Değerlendirme Formu Performans Alanları

1)      Öğrenme kabiliyeti

Öğrenme hızı; öğrenme çabası; alınan eğitimleri uygulamaya yansıtma v.b.

2)     İşe devam

İşe gelme oranı;  mesai saatlerine uyum v.b.

3)     Kişisel görünüm

Kılık-kıyafet;  Temizlik şirketleri imajını yansıtma;  kişisel temizlik ve bakım v.b.

4)     Verimlilik

İşi işin gerektirdiği sürede yapabilme; aciliyet duygusu; iş vaktini iyi kullanma v.b.

5)     İşin kalitesi

Görev tanımına uygun çalışma; pozisyonunun gerektirdiği görevleri yerine getirme; kendisine verilen talimatlara uyumu; dikkat ve özen; beklentileri aşma çabası v.b.

6)     İletişim ve ilişki yönetimi

İnsan ilişkilerine özen gösterme; saygı ve güler yüzlülük; diğer elemanlarla uyumlu çalışma; üstlerle iyi ilişkiler v.b.

7)     Malzeme ve ürün kullanımı

İşyerine ait araç, gereç ve ekipmanların kullanımına özen gösterme v.b.

8)     Motivasyon

Enerjik olma; inisiyatif ve sorumluluk alma isteği; kendi kendini motive edebilme; azim ve kararlılık sergileme v.b.

9)     İş güvenliği ve işçi sağlığı ilkelerine uyum

İlgili prosedür ve talimatları bilme ve uygulama v.b.

10)Geribildirim

Problem ve ihtiyaçları belirtme, üstlerine iletme; işin ve insanların gelişimi için fikirlerini iletme v.b.

Camcı –Cilacı

Projelerde vasıflı personel olarak cilacı ve camcı personel sayısı, bu işlere yönelik kadro sayısından  en az iki katı fazla olmalıdır. Her Vardiyada cilacı ve camcıların minumum bir yedeği de olmalıdır. Eğitilen camcı ve cilacılar proje yöneticisi tarafından uygulamalı ve teorik teste tabi tutulur. Başarılı olanlar sertifikalandırılır. Dış cephe iskele (secault) sistemini kullanacak camcı personellerin üretici firmadan ehliyet alması gerekmektedir. Ehliyetsiz dış cepheye çıkılmamalıdır.

Makine Operatörü Değerlendirme

Otopark temizliği için makine operatörü olarak seçilen ve eğitilen personel önce Proje müdürü, daha sonra ilgili direktör tarafından makine Operatörü Değerlendirme formuna uygun olarak, Makine kullanım öncesi, kullanım ve kullanım sonrası dikkat etmesi ve yapması gerekenleri yapıyor mu kriterlerine göre değerlendirmeye tabi tutulur ve bu değerlendirmeler tamamlanınca merkez IK departmanına da ulaştırılması sağlanır. % 80 ve üzeri başarı sağlayan personele Makine operatörü brövesi verilir.

Projelerde makine operatörü görevli sayısı kadar ve onların yedekleri olacak sayıda makine operatörü yetiştirilmeli ve sertifikalandırılmalıdır. Acil durumlar için bu sayı hep yüksek tutulmalıdır. Yani makine operatörü sertifikası için sayı sınırlamasına bakmaksızın personel yetiştirilmelidir. Vardiya başına minumum bir kişi ve birde yedeği olmalıdır.

Her türlü makine için makine operatörü değerlendirmesi yapılabilir.

Yetiştirici Değerlendirme

Yetiştirici personel en az 6 ay çalışmış personeller arasından disiplin cezası olmayan ve personel değerlendirme sonucu 85 ve üzeri olan personeller arasından seçilir.

Yetiştirici personel olarak seçilen ve eğitilen personel önce Proje müdürü, daha sonra ilgili direktör tarafından Yetiştirici Değerlendirme formuna uygun olarak değerlendirmeye tabi tutulur Değerlendirmeyi yapanın bir üstü veya yatay görevindeki diğer bir yetkili tarafından çaprazı değerlendirmesi yapılır. % 85 ve üzeri başarı sağlayan personele Yetiştirici personel sertifikası verilir. Projelerimizde yeni işe başlayan personelin işbaşında yetiştirilmesi amacı ile belirlenmiş olan, Yetiştirici personel, farklı bir statü değildir. Ancak, prim uygulaması gerçekleştirilmektedir.

Projelerde yetiştirici personel sayısı; 10 kişiden az olan projelerde ekip-proje sorumlusu/ şefi yetiştirici personel görevi yapar. 10-20 kişi arası olan projelerde 2 kişi, 20-30 kişi arası olan projelerde 3 kişi, 30-40 kişi arası olan projelerde 4 kişi, 40-50 kişi arası olan projelerde 5 kişi, 50-60  kişi arası projelerde 6 kişi ve 60 kişi üzeri her 10 kişide artı(+) bir(1) yetiştirici personel eğitilip, değerlendirilmeli ve sertifikalandırılmalıdır.

Temizlik şirketleri Yetiştirici personelde bulunması gereken nitelikler

  • Müşteri odaklı olması: Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için, onlara içtenlikle yardımcı olma ve hizmet etme isteğidir. Önceden belirlenmiş standartlara uygun olarak personel , hiçbir ayrımda bulunmadan müşterilere en iyi hizmeti vermeyi amaç edinmiştir.
  • Bilgi edinme isteği içinde olması: Çalışan; gözlemler, sorular sorar, kaynakları inceler. Gerekli eğitimlere katılmak için isteklidir.
  • Kişisel bütünlük içinde olması: Bireyin davranışlarının sözleriyle uyum halinde olmasıdır. Bu bağlamda, bireyin davranışları olumsuz koşullarda dahi iradesi sayesinde tutarlılık göstermeli ve iş ahlakına uygun olmalıdır.
  • Etkin iletişim becerisine sahip olması: Personelin; yöneticilerinin ve beraber çalıştığı iş arkadaşlarının istek ve ihtiyaçlarını anlama yönünde gösterdiği samimi istek yanında ; kendi görüş, istek ve ihtiyaçlarını da en uygun şekilde ifade etme becerisidir.
  • Takım çalışması ve işbirliğine yatkın olması: personelin daha verimli ve üretken olma amacıyla, diğer çalışanlarla işbirliği içinde olması  “takım çalışması” olarak yapılan çalışmalarda, “ben” anlayışının olumsuz taraflarının, “biz” anlayışına çevirebilme kabiliyetidir.
  • Kaynakları etkin kullanabilmesi: Personel kendisine sağlanan kaynakları (zaman, para, ekipman, sarf malzemeleri….) en etkin ve verimli şekilde kullanabilme kabiliyetine sahip olmalıdır. Bununla beraber elindeki kaynakları gereğinden fazla kullanmama, zayi etmeme ve uygun durumlarda tasarruf edebilme yeteneğine sahip olabilmelidir.
  • Mesleki bilgisinin standartlara uygun olması: Personelin yapmakta olduğu görevi  standartlara uygun şekilde yapabilmesi için, sahip olması gereken görev bilgisini ve göreviyle ilgili olan konulara hakimiyetini ifade edebilme becerisidir.
  • Çalışma süresi :En az 6 ay Entegre Group bünyesinde çalışmış olması
  • Hiç disiplin uyarısı almamış olması.

Sertifikalandırma

Yapılan değerlendirmeler sonucu, başarılı olanlar sertifikalandırılır. Sertifikalar, evrak teslim belgesi ile teslim edilir.

Genel

Tüm personel giriş ve çıkışlarda günlük/aylık imza çizelgesini imzalayacaktır. Tüm personel için aylık puantaj (yevmiye) çizelgesi doldurulur.

Tüm personel iş planlarında belirtilen şekilde çalışmalarını sürdüreceklerdir.

Personelin kuralları ihlali durumunda ihlalin derecesine göre sözlü veya yazılı olarak ihtar verilmeli ve bu ihtarlar personel özlük dosyasında saklanır.

Aynı şekilde çalıştığı sürece personelin aldığı sözlü veya yazılı teşekkürler de özlük dosyasında saklanır.

Personel ile ilgili tüm kayıtlar, personel çalıştığı sürece çalıştığı projede saklanır, proje değişikliklerinde ve nakillerde personel dosyası ile beraber nakil edilir.

Çalışan Memnuniyeti Anketi

Yılda 1/ veya 2 kez İnsan Kaynakları /Operasyon Departmanı tarafından projelerde çalışan personellere uygulanan çalışan memnuniyeti anketleri ile çalışan tüm personel istek, şikayet ve önerilerini yazar ve merkez üst yönetim tarafından buradan çıkan sonuçlar değerlendirilir.

Peronel İstek Şikayet ve Öneri Formu

Projelerde çalışan tüm personel, istek şikayet ve önerilerini, personel istek şikayet ve öneri formunu doldurarak İnsan kaynakları departmanı/Operasyondan sorumlu üst yöneticilerine iletir.

İş Başvurusu için Tıklayın: https://www.entegregroup.com/is-basvuru-formu/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir